แสดงโพสต์ในหัวข้อ ‘คณิตศาสตร์’

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 31

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม  ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง 41 , 88 , 46 , 42 , 43 , 49 , 44 , 45 , 43 , 95 , 47 , 48

7 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 30

สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณใดๆ ที่มีค่าสถิติต่อไปนี้  ค่าสถิติต่อไปนี้  ค่าสถิติใดจะตรงกับค่าของข้อมูลค่าหนึ่งเสมอ

0 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 29

แผนภาพต้น-ใบของน้ำหนักในหน่วยกรัมของไข่ไก่ 10 ฟองเป็นดังนี้

2 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 28

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักของพนักงานของบริษัทหนึ่ง เท่ากับ  48.01  กิโลกรัม  บริษัท นี้มีพนักงานชาย  43  คน  และพนักงานหญิง  57  คน  ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนัก พนักงานหญิงเท่ากับ  45  กิโลกรัม แล้ว  น้ำหนักของพนักงานชายทั้งหมดรวมกันเท่ากับข้อใด

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 27

ครูสอนวิทยาศาสตร์มอบหมายให้นักเรียน 40 คน ทำโครงงานตามความสนใจ หลังจากตรวจรายงานโครงงานของทุกคนแล้ว ผลสรุปเป็นดังนี้

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 26

ในการเลือกคณะกรรมการชุดหนึ่ง  ซึ่งประกอบด้วย  ประธาน  รองประธาน  และ เลขานุการอย่างละ  1  คน  จากหญิง  6  คนและ ชาย  4  คน  ความน่าจะเป็นที่คณะกรรมการ ชุดนี้  จะมีประธานและรองประธานเป็นหญิงเท่ากับข้อใด

2 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 25

[HTML1]

0 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 24

กล่องใบหนึ่งบรรจุสลากหมายเลข  1 - 10  หมายเลขละ 1 ใบ  ถ้าสุ่มหยิบสลากจำนวนสองใบ  โดยหยิบทีละใบแบบไม่ใส่คืน  ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สลากหมายเลขต่ำกว่า 5 เพียงหนึ่งใบเท่านั้น  เท่ากับข้อใด

5 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 23

ทาสีเหรียญสามอันดังนี้  เหรียญแรกด้านหนึ่งทาสีขาว  อีกด้านหนึ่งทาสีแดง  เหรียญที่ สองด้านหนึ่งทาสีแดง  อีกด้านหนึ่งทาสีฟ้า  เหรียฐที่สามด้านหนึ่งทาสีฟ้า  อีกด้านหนึ่ง ทาสีขาว  โยนเหรียญทั้งสามขึ้นพร้อมกัน   ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหน้าต่างสีกัน ทั้งหมดเป็นดังข้อใด

3 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 22

[HTML1]

7 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 21

[HTML1]

0 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 20

[HTML1]

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 19

[HTML1]

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 18

[HTML1]

2 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 17

โดยการใช้ตารางหาอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมขนาดต่างๆที่กำหนดให้ต่อไปนี้ มุมภายในที่มีขนาดเล็กที่สุดของรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาว 7, 24, และ 25 หน่วย มีขนาดใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด

1 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress