แสดงโพสต์ในหัวข้อ ‘คณิตศาสตร์’

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 16

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองรูป มีขนาดเท่ากัน โดยมีเส้นทแยงมุมยาวเป็นสองเท่าของด้านกว้าง ถ้านำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งสองมาวางต่อกันดังรูป จุด A และจุด B อยู่ห่างกันเป็นระยะกี่เท่าของด้านกว้าง

2 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 15

ขบวนพาเหรดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขบวนหนึ่ง  ประกอบด้วยผู้เดินเป็นแถว แถวละเท่าๆ กัน
(มากกว่า  1  แถว  และแถวละมากกว่า  1  คน)  โดยมีเฉพาะผู้อยู่ริมด้านนอกทั้งสี่ด้านของ
ขบวนเท่านั้น  ที่สวมชุดสีแดง  ซึ่งมีทั้งหมด  50  คน  ถ้า  x  คือจำนวนแถวของขบวน
พาเหรด และ  N  คือจำนวนคนที่อยู่ในขบวนพาเหรดแล้ว  ข้อใดถูกต้อง

4 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 14

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง  มีพื้นที่  600  ตารางเซนติเมตร  ถ้าด้านประกอบมุม ฉากด้านหนึ่งยาวเป็น  75%  ของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งแล้ว  เส้นรอบรูป สามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้  ยาวกี่เซนติเมตร

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 13

กำหนดให้กราฟของฟังก์ชั่น เป็นดังนี้

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 12

[HTML1]

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 10

ถ้า (x) = -x2 + x + 2 แล้ว ข้อสรุปใดถูกต้อง

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 9

[HTML1]

3 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 8

[HTML1]

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 7

ข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น 1. (-1)0 2. (-1)0.2 3. (-1)0.4 4. (-1)0.8

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 6

[HTML1]

2 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 5

ผลเฉลยของสมการ  2|5 - x|  =  1  อยู่ในช่วงใด

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 4

กำหนดให้  s , t , u  และ  v  เป็นจำนวนจริง  ซึ่ง s < t  และ  u < v พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก.  s - u < t - v ข.  s - v < t - u

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 3

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. จำนวนที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบบางจำนวนเป็นจำนวนอตรรกยะ ข. จำนวนที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบบางจำนวนเป็นจำนวนตรรกยะ

2 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 2

พิจารณาการให้เหตุผลต่อไปนี้ เหตุ  1)  A 2)  เห็ดเป็นพืชมีดอก ผล   เห็ดเป็นพืชชั้นสูง

9 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 1

ให้ A = { 1 , 2 , 3 ,... } และ B = { { 1 , 2 } , { 3 , 4 , 5 } , 6 , 7 , 8 ,... } ข้อใดเป็นเท็จ

9 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress