แสดงโพสต์ในหัวข้อ ‘สังคม’

feature-social-onet-chai

O-NET สังคมศึกษา อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand's Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET สังคมศึกษา สอนโดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

5 คอมเมนต์
feature-social-onet-thanat

สรุป O-NET สังคมศึกษา อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand's Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET สังคมศึกษา สอนโดย อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

6 คอมเมนต์
feature-social-onet-kanok

O-NET วิชาสังคมศึกษา อ.กนก จันทรา [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand's Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET วิชาสังคมศึกษา สอนโดย อ.กนก จันทรา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

5 คอมเมนต์
brands

ติวแบรนด์ 2015 วิชาสังคมศึกษา

วีดีโอติวแบรนด์ 2015 หรือครั้งที่ 26 ในวิชาสังคมศึกษาครับ สอนโดย อ.ทั้งสามท่านคือ อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี, อ.นาวี ชั้นศิริ, และ อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย ยาวสามคาบ ห้าชั่วโมงเต็มครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ได้ที่ www.tewfree.com พร้อมแล้วก็เข้าไปเรียนกันได้เลย!

6 คอมเมนต์
รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ ปีพุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญ ปีพุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 18 ซึ่งจัดร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในระหว่าง พ.ศ. 2549–2550 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปีเดียวกัน ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพมหานคร มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก หน้า 1 ในวันเดียวกันนั้น และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายทันที แทนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

0 คอมเมนต์
ครูชัย

สังคมศึกษา O-Net ครูชัย

VDO สรุปเนื้อหา สังคมศึกษา O-Net โดยครูชัย ลาภเพิ่มทวี จากโครงการ Brand Summer Camp 2013 วีดีโอชุดนี้มี 4 ตอน ความยาว 1 ชั่วโมง 50 นาที ใช้เตรียมสอบ O-Net สังคมศึกษา

4 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress