แสดงโพสต์ในหัวข้อ ‘สังคม’

O-NET วิชาสังคมศึกษา อ.กนก จันทรา [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET วิชาสังคมศึกษา สอนโดย อ.กนก จันทรา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

สรุป O-NET สังคมศึกษา อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET สังคมศึกษา สอนโดย อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

O-NET สังคมศึกษา อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET สังคมศึกษา สอนโดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

ติวแบรนด์ 2015 วิชาสังคมศึกษา

วีดีโอติวแบรนด์ 2015 หรือครั้งที่ 26 ในวิชาสังคมศึกษาครับ สอนโดย อ.ทั้งสามท่านคือ อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี, อ.นาวี ชั้นศิริ, และ อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย ยาวสามคาบ ห้าชั่วโมงเต็มครับ พร้อมเอกสารประกอบการเรียนให้ download ได้ที่ www.tewfree.com พร้อมแล้วก็เข้าไปเรียนกันได้เลย!

6 คอมเมนต์

รัฐธรรมนูญ ปีพุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญ ปีพุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 18 ซึ่งจัดร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในระหว่าง พ.ศ. 2549–2550 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ปีเดียวกัน ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพมหานคร มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก หน้า 1 ในวันเดียวกันนั้น และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายทันที แทนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549

0 คอมเมนต์

วันรัฐธรรมนูญ และประวัติวันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน

0 คอมเมนต์
วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ ประวัติวันพ่อ

ประวัติและความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งทางราชการเองก็ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย พ่อเป็นผู้มีพระคุณมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและ สังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น วันพ่อแห่งชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวมทั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เรืออากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศริน พระสวามีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์และพระเจ้าหลาน เธอทุกพระองค์ ต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น พ่อ ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรวงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้

1 คอมเมนต์
วันสำคัญของไทย

วันสำคัญของไทย 77 วัน

วันสำคัญของไทย ในแต่ละปีจะมีวันสำคัญของไทยหลายวันด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือวันสำคัญทางประเพณี และประวัติศาสตร์ของไทย ถึงแม้ว่าวันสำคัญบางวันจะไม่ได้เป็นวันหยุด แต่คนไทยทุกคนก็ควรจะรู้จักถึงวันสำคัญเหล่านี้ครบทุกวัน เว็ปไซท์ tewfree.com ก็ได้รวบรวมวันสำคัญของไทยเอาไว้ด้วยกัน 77 วัน แยกเป็นรายเดือน และแยกตามวันหยุดราชการให้ดูได้ง่ายๆตามลิสต์นี้ครับ

9 คอมเมนต์
วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

ทุกวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญที่เรารู้จักกันดี "วันแม่แห่งชาติ" หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า วันแม่ ซึ่งวันนี้จะมีความสำคัญกับปวงชนชาวไทยอย่างไร เรามาดูกัน

0 คอมเมนต์

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ทุกวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย ที่กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0 คอมเมนต์

วันสตรีไทย

ทุกวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทย ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย ที่เปิดให้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสตรีไทยในสังคม

0 คอมเมนต์

สังคมศึกษา O-Net ครูชัย

VDO สรุปเนื้อหา สังคมศึกษา O-Net โดยครูชัย ลาภเพิ่มทวี จากโครงการ Brand Summer Camp 2013 วีดีโอชุดนี้มี 4 ตอน ความยาว 1 ชั่วโมง 50 นาที ใช้เตรียมสอบ O-Net สังคมศึกษา

4 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress