Posts Tagged: ‘จำนวนจริง’

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 9

[HTML1]

3 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 8

[HTML1]

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 7

ข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น 1. (-1)0 2. (-1)0.2 3. (-1)0.4 4. (-1)0.8

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 6

[HTML1]

2 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 5

ผลเฉลยของสมการ  2|5 - x|  =  1  อยู่ในช่วงใด

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 4

กำหนดให้  s , t , u  และ  v  เป็นจำนวนจริง  ซึ่ง s < t  และ  u < v พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก.  s - u < t - v ข.  s - v < t - u

1 คอมเมนต์

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 3

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. จำนวนที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบบางจำนวนเป็นจำนวนอตรรกยะ ข. จำนวนที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบบางจำนวนเป็นจำนวนตรรกยะ

2 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress