Posts Tagged: ‘สังคมศึกษา’

O-NET วิชาสังคมศึกษา อ.กนก จันทรา [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET วิชาสังคมศึกษา สอนโดย อ.กนก จันทรา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

สรุป O-NET สังคมศึกษา อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET สังคมศึกษา สอนโดย อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

O-NET สังคมศึกษา อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET สังคมศึกษา สอนโดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

สังคมศึกษา O-Net ครูชัย

VDO สรุปเนื้อหา สังคมศึกษา O-Net โดยครูชัย ลาภเพิ่มทวี จากโครงการ Brand Summer Camp 2013 วีดีโอชุดนี้มี 4 ตอน ความยาว 1 ชั่วโมง 50 นาที ใช้เตรียมสอบ O-Net สังคมศึกษา

4 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress