Posts Tagged: ‘สามเหลี่ยมมุมฉาก’

เฉลยคณิตศาสตร์-O-Net

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 18

[HTML1]

2 คอมเมนต์
เฉลยคณิตศาสตร์-O-Net

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 14

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง  มีพื้นที่  600  ตารางเซนติเมตร  ถ้าด้านประกอบมุม ฉากด้านหนึ่งยาวเป็น  75%  ของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งแล้ว  เส้นรอบรูป สามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้  ยาวกี่เซนติเมตร

1 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress