Posts Tagged: ‘แผนภาพต้น-ใบ’

เฉลย คณิตศาสตร์ O-NET กพ. 2553 ข้อ 29

แผนภาพต้น-ใบของน้ำหนักในหน่วยกรัมของไข่ไก่ 10 ฟองเป็นดังนี้

2 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress