Posts Tagged: ‘Brands 2016’

รวมวีดีโอติวแบรนด์ ครั้งที่ 27 ทุกวิชา ทุกติวเตอร์ พร้อมชีทให้โหลด!

ของดีจากแบรนด์ซุปไก่สกัดในปีนี้มาแล้วครับ! วีดีโอติวแบรนด์ปีที่ 27 (ตุลาคม 2016) ครบทุกวิชาทุกติวเตอร์!! ฟิตสมองพร้อมทุกสนามสอบ O-Net, GAT, PAT  กับ 24 ติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศยาวกว่าสิบชั่วโมง คุณภาพระดับ HD พร้อมชีทให้ติวฟรีออนไลน์กันอีกครั้ง

15 คอมเมนต์

ความคิดเชื่อมโยง นพ.เอกบุตร แจววณิชกุล [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 วิชาความคิดเชื่อมโยง สอนโดย นพ.เอกบุตร แจววณิชกุล (หมอแผน) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

PAT1 คณิตศาสตร์ อ.ณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์ [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 วิชาคณิตศาสตร์ PAT1 สอนโดย อ.ณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์ (พี่โอ๋) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

PAT2 ชีววิทยา ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 วิชาชีววิทยา PAT2 สอนโดย ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

O-NET วิชาสังคมศึกษา อ.กนก จันทรา [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET วิชาสังคมศึกษา สอนโดย อ.กนก จันทรา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

PAT2 วิชาเคมี ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 วิชาเคมี PAT2 สอนโดย ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

O-NET ภาษาอังกฤษ อ.สุวคนธ์ อินป้อง [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET ภาษาอังกฤษ สอนโดย อ.สุวคนธ์ อินป้อง (ครูเก๋) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

สรุปภาษาไทย O-NET อ.นิทัศน์ ยศธสาร [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุปภาษาไทย O-NET สอนโดย อ.นิทัศน์ ยศธสาร (อ.แจ๊กกี้) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

1 คอมเมนต์

PAT2 วิชาเคมี อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 วิชาเคมี PAT2 สอนโดย อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

ภาษาไทย O-NET อ.วรธน อนันตวงษ์ [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุปวิชาภาษาไทย O-NET สอนโดย อ.วรธน อนันตวงษ์ (อ.กอล์ฟ) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

O-NET/GAT อังกฤษ อ.อริสรา ธนาปกิจ [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET/GAT อังกฤษ สอนโดย อ.อริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

สรุป O-NET สังคมศึกษา อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET สังคมศึกษา สอนโดย อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

O-NET ชีววิทยา อ.อำพล ขวัญพัก [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 วิชาชีววิทยา O-NET สอนโดย อ.อำพล ขวัญพัก (คุณครูกาแฟ) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

O-NET ฟิสิกส์ อ.ธนวัฒน์ ธะนะ [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 วิชาฟิสิกส์ O-NET สอนโดย อ.ธนวัฒน์ ธะนะ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์

O-NET สังคมศึกษา อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี [Brands 27th 2016]

วีดีโอย้อนหลัง ติวแบรนด์ปีที่ 27 ในโครงการ Brand’s Summer Camp 2016/2559 สรุป O-NET สังคมศึกษา สอนโดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดครบทุกวิชาทุกติวเตอร์ ที่ tewfree.com

0 คอมเมนต์
Copyright © TewFree.com ติวฟรีออนไลน์ คลิปวีดีโอ เฉลยข้อสอบ - ติวฟรีออนไลน์ คลิปเฉลยข้อสอบ www.tewfree.com Powered by Wordpress