ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ตบะ (ความเพียร) หลักธรรมพระพุทธศาสนา”