ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “รวมคำศัพท์ภาษาเหนือ ที่ใช้บ่อย พร้อมความหมาย”