8 ความคิดเห็นในหัวข้อ “สรุป PAT2 ฟิสิกส์ อ.สุรสิงห์ นิรชร”

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “สรุป PAT2 ฟิสิกส์ อ.สุรสิงห์ นิรชร”