ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “O-NET วิชาสังคมศึกษา อ.กนก จันทรา [Brands 27th 2016]”