ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “PAT2 ชีววิทยา ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล [Brands 27th 2016]”