ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน (กฎของนิวตัน)”