ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ติวเข้าสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.ธัญบุรี (สำหรับน้องที่จบ ปวส.)”