ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ฟิสิกส์ PAT2 ดร.ไพฑูรย์ Brands Summer Camp 2013”