ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “GAT เชื่อมโยง อ.สาธร อุพันวัน”