ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “O-NET/GAT อังกฤษ อ.อริสรา ธนาปกิจ [Brands 27th 2016]”