17 ความคิดเห็นในหัวข้อ “อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ”

    • ติวฟรีนายติวฟรี says

      พระพุทธเจ้า เป็นผู้ตรัสรู้ถึงอริยสัจ 4 และได้ถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับปัญจวัคคีย์ หรือพระภิกษุชุดแรกของโลกครับ หลังจากนั้นก็สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อกันมากว่าสองพันห้าร้อยปีจนถึงปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ”