8 ความคิดเห็นในหัวข้อ “อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ”

    • นายติวฟรี says

      อริยสัจ 4 หรือความจริงทั้งสี่ประการ ประกอบไปด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรคครับ

    • นายติวฟรี says

      พระพุทธเจ้า เป็นผู้ตรัสรู้ถึงอริยสัจ 4 และได้ถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับปัญจวัคคีย์ หรือพระภิกษุชุดแรกของโลกครับ หลังจากนั้นก็สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อกันมากว่าสองพันห้าร้อยปีจนถึงปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ”