ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “วันเพื่อการขจัดความยากจนระหว่างประเทศ (International Day for the Eradication of Poverty)”